Suzhou River (2009), Shanghai
Liao, Shanghai
Grandma's Table, Shanghai
Street View, Taiyuan, Shanxi Province
Da, Beijing
Noodle Soup, Xi'an, Shanxi Province
Hair, Shanghai
Black Swan, Xi'an, Shanxi Province
Li, Shanghai
Morning Climber, Guiyang, Guizhou Province
Hao, Shanghai
Love Boat, Guiyang, Guizhou Province
  Bai, Shanghai   Festival, Chongqing   Sanpao, Hangzhou, Zhejiang Province   The Forbidden City, Beijing  
Shen Wei